O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dewch i weithio gyda ni

Swyddi gydag O’r Mynydd i’r Môr

Rheolwr Cyfathrebu i’r Prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Dyddiad cau:

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n sicrhau bod gan O’r Mynydd i’r Môr strategaeth gyfathrebu a rennir sy’n cael ei deall a’i dilyn gan dîm y prosiect ac sy’n darparu ymagwedd gydgysylltiedig ar draws gwahanol gyfryngau.<br /> Ef/hi fydd yn arwain wrth adrodd stori’r prosiect a helpu cynulleidfa eang o randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned i ddeall mwy am nodau ac egwyddorion O’r Mynydd i’r Môr.

Prosiect partneriaeth newydd arloesol a chyffrous yw O’r Mynydd i’r Môr a gyflwynir gan Dad-ddofi Prydain (Rewilding Britain), Coed Cadw, yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, y Gymdeithas Cadwraeth Forol, ecodyfi, Coetir Anian, WWF, Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid a Phen Llŷn a’r Sarnau. Nod y prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw bod yr un cyntaf ym Mhrydain i sefydlu ecosystem ddeinamig o ben y mynyddoedd i’r môr. Yn y pen draw bydd hyn yn gweld adfer clytwaith o gynefinoedd dros o leiaf 10,000 ha o dir a 28,400 ha o’r môr o ben Pumlumon – y pwynt uchaf yng nghanolbarth Cymru – i lawr drwy gymoedd coediog i aber afon Dyfi ac allan i Fae Ceredigion. Bydd yr ecosystemau ffyniannus a ddaw i’r fei yn cefnogi mentrau seiliedig ar natur sy’n cynnig dewisiadau economaidd cydnerth i gymunedau lleol.

Mae gweledigaeth ar y raddfa yma’n gofyn ymdrech gydgysylltiedig rhwng tirfeddianwyr, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, busnesau ac arbenigwyr perthnasol. Y bobl sydd wedi byw a gweithio ar y tir a’r môr yng nghanolbarth Cymru yw’r bobl sy’n ei nabod orau. Bydd pobl leol – stiwardiaid y tir a’r môr a’r gymuned ehangach – yn chwarae rhan annatod wrth siapio a chydgynllunio’r prosiect.

Byddwch yn adrodd wrth Gyfarwyddwr y Prosiect. Anfonwch eich CV, eich rhesymau am wneud cais am y swydd a lle yn eich tyb chi y mae’ch set sgiliau’n cyfateb i’n meini prawf hanfodol a dymunol fel a restrir isod i swyddi@ormynyddirmor.cymru

Dyddiad cau: Dydd Gwener 10 Mai 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth, 11fed o Fehefin 2019, Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth

Crynodeb o’r rôl

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n sicrhau bod gan O’r Mynydd i’r Môr strategaeth gyfathrebu a rennir sy’n cael ei deall a’i dilyn gan dîm y prosiect ac sy’n darparu ymagwedd gydgysylltiedig ar draws gwahanol gyfryngau.

Ef/hi fydd yn arwain wrth adrodd stori’r prosiect a helpu cynulleidfa eang o randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned i ddeall mwy am nodau ac egwyddorion O’r Mynydd i’r Môr.

Cyfrifoldebau penodol

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n arwain ac yn darparu cyfathrebu hollol ddwyieithog ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr, gan ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, y cyfryngau a gwneuthurwyr polisi ac addasu cyfathrebu i’r gwahanol sectorau a chynulleidfaoedd yn unol â’r strategaeth gyfathrebu.

Bydd yn gyfrifol am gyflwyno’r cyfathrebu beunyddiol gan gynnwys:

 • Cyfleu negeseuon cyson i gynulleidfaoedd allweddol am y prosiect.
 • Datblygu a chyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu ar- ac all-lein gyda’r nod o gyrraedd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn ardal arfaethedig y prosiect O’r Mynydd i’r Môr.
 • Dewis yr offer iawn i gyfathrebu â chynulleidfaoedd allweddol gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth yn sail i’ch penderfyniadau
 • Ysgrifennu a golygu deunyddiau cyfathrebu ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned
  • Ysgrifennu a golygu cylchlythyr y prosiect (ar-lein / print)
  • Golygu ar y we a chyhoeddi postiadau blog gan dîm y prosiect
  • Ymchwilio ac ysgrifennu astudiaethau achos ac adroddiadau
  • Casglu a rhannu adborth o ddigwyddiadau cymunedol a chyfathrebu sy’n ymwneud ag ymgysylltu
  • Comisiynu cynnwys creadigol gan drydydd partïon
 • Chi fydd y man cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan y wasg sy’n ymwneud â’r prosiect a chi fydd â’r prif gyfrifoldeb am sicrhau bod cwestiynau’n cael eu hateb a bod gwybodaeth yn cael ei rhannu lle bo’n briodol (gyda chymorth gan dîm cyfathrebu Dad-ddofi Prydain).
 • Sicrhau bod O’r Mynydd i’r Môr yn cael ei ddeall gan y cyfryngau a bod y cyfryngau â diddordeb mewn cyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd mewn ffordd sy’n eu hysbysu ac yn eu haddysgu am ddiben ac egwyddorion y prosiect, h.y. datganiadau i’r wasg, galwadau am ffotograffau a chyfweliadau fel bo’n briodol.
 • Trefnu i aelodau o’r prosiect gyfranogi o weithgarwch y cyfryngau lle bo’n briodol.
 • Rheoli ymholiadau am ffilmio a ffotograffiaeth a mewnbwn i unrhyw gyfleoedd i wneud rhaglenni.

Profiad a chymhwysedd i wneud y swydd hon

 • Profiad blaenorol o arwain, rheoli a chyflwyno ystod gyflawn o weithgareddau cyfathrebu.
 • Yn gyfforddus ac yn effeithiol wrth weithio mewn partneriaeth â thîm cyfathrebu, partneriaid prosiect a rhanddeiliaid ehangach Dad-ddofi Prydain.
 • Bod â’r gallu i ddefnyddio’ch sgiliau cyfathrebu i gyfrannu’n sylweddol i lwyddiant strategaeth.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys y gallu i weithio’n llwyddiannus gyda’r cyfryngau Cymraeg.
 • Sylw trylwyr iawn i fanylder yn y ddwy iaith.
 • Y gallu i greu a chyflwyno cynllun cynnwys gyda chefnogaeth gan eraill fel bo angen.
 • Profiad o ddatblygu a sicrhau cyfathrebu sy’n wirioneddol ragorol ac sy’n helpu i wneud i randdeiliaid deimlo’n gysylltiedig â’r prosiect.
 • Profiad o ddatblygu gwahanol ddeunyddiau cyfathrebu ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd; er enghraifft, o wahoddiadau i gyfarfodydd cymunedol i friffio ar bolisi ar gyfer gweinidogion y llywodraeth.
 • Diddordeb mewn a rhywfaint o ddealltwriaeth o faterion amaethyddol, amgylcheddol ac ecolegol yng nghanolbarth Cymru.
 • Y gallu i ddatblygu ac addasu negeseua technegol a gwyddonol i’r cyhoedd a rhai nad ydynt yn arbenigwyr.
 • Y gallu i gynllunio gweithgareddau gwaith, gan adolygu a blaenoriaethu fel bo angen, i gyrraedd safonau uchel a bodloni dyddiadau cau.
 • Y gallu i roi arweinyddiaeth, cyngor a chanllawiau effeithiol a defnyddiol i eraill yn eu gwaith cyfathrebu.
 • Y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm i hyrwyddo a chyflwyno digwyddiadau llwyddiannus.

Telerau ac Amodau

Cyflog: Cynigir y rôl hon fel contract llawrydd am flwyddyn i ddechrau ar £18,000 y flwyddyn am 3 diwrnod yr wythnos. Teithio: bydd y rôl hon yn gofyn teithio achlysurol ledled Cymru ac ambell waith yn y DU, gan gynnwys aros dros nos. Ffefrir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; pan na fydd hyn yn gyfleus, caiff staff ddefnyddio eu cerbyd eu hunain. Y gyfradd ar hyn o bryd yw 45c y filltir.

Llinellau Adrodd: Bydd deiliad y swydd yn adrodd wrth Gyfarwyddwr y Prosiect O’r Mynydd i’r Môr.

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd/Haf 2019

Contract: 3 diwrnod yr wythnos/oriau cyfwerth. Contract cychwynnol am 1 flwyddyn gyda’r posibilrwydd o’i estyn.

Lleoliad: Hyblyg. Mae tîm O’r Mynydd i’r Môr wedi’i leoli yn y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth.

Y Gymraeg: Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad y Gymraeg yn rhugl yn hanfodol i’r rôl yma.

Cydraddoldeb mewn cyflogaeth: Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer a’u dethol yn ôl eu haddasrwydd i’r swydd heb ystyried nac oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd, hil, crefydd neu gredo, rhyw na chyfeiriadedd rhywiol.

Os hoffech wybodaeth bellach neu siarad â rhywun ynglŷn â’r rôl hon, cysylltwch â Melanie Newton, Cyfarwyddwr y Prosiect, gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru  

Swyddi gyda’n partneriaid

Mi fydd swyddi a chyfleoedd i weithio gyda’n partneriaid yn cael ei rhannu yma ambell waith.