O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dewch i weithio gyda ni

Swyddi gydag O’r Mynydd i’r Môr

Gweinyddwr i’r Prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Dyddiad cau:
dydd Gwener 10 Mai 2019

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect sy’n gallu dod â brwdfrydedd a sgiliau gweinyddol cryf i’r prosiect. Rydych yn dwlu ar drefnu pethau a phobl ac yn ymfalchïo yn eich gwaith a’r rôl gymorth hanfodol y byddwch yn ei chwarae. Rydych yn gyfforddus wrth ymdrin â thasgau rhagweithiol ac ymatebol ac yn ddigynnwrf ac yn hyderus wrth jyglo llwyth o beli a gweithio at derfynau amser tynn. Mae safon eich gwaith yn uchel ac rydych chi’n dod ag agwedd hyblyg a chadarnhaol i unrhyw dîm.

Prosiect partneriaeth newydd arloesol a chyffrous yw O’r Mynydd i’r Môr a gyflwynir gan Dad-ddofi Prydain (Rewilding Britain), Coed Cadw, yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, y Gymdeithas Cadwraeth Forol, ecodyfi, Coetir Anian, WWF, Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid a Phen Llŷn a’r Sarnau. Nod y prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw bod yr un cyntaf ym Mhrydain i sefydlu ecosystem ddeinamig o ben y mynyddoedd i’r môr. Yn y pen draw bydd hyn yn gweld adfer clytwaith o gynefinoedd dros o leiaf 10,000 ha o dir a 28,400 ha o’r môr o ben Pumlumon – y pwynt uchaf yng nghanolbarth Cymru – i lawr drwy gymoedd coediog i aber afon Dyfi ac allan i Fae Ceredigion. Bydd yr ecosystemau ffyniannus a ddaw i’r fei yn cefnogi mentrau seiliedig ar natur sy’n cynnig dewisiadau economaidd cydnerth i gymunedau lleol. 

Byddai’r swydd yma’n addas i rywun sy’n chwilio am swydd ran-amser sydd â hyblygrwydd o ran pennu trefniadau gwaith. Anfonwch eich CV, eich rhesymau am wneud cais am y swydd a lle yn eich tyb chi y mae’ch set sgiliau’n cyfateb i’n meini prawf hanfodol a dymunol fel a restrir isod i swyddi@ormynyddirmor.cymru

Dyddiad cau: dydd Gwener 10 Mai 2019

Dyddiad a lleoliad y cyfweliad: Dydd Mercher, 5ed o Fehefin 2019, Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth 

Prif Ddiben y Swydd

Darparu cymorth gweinyddol, ariannol a gweithredol effeithlon i dîm O’r Mynydd i’r Môr.

Byddwch yn gyfrifol am: 

 • Gefnogi anghenion gweinyddol dyddiol y prosiect a datrys problemau er mwyn sicrhau bod y rhain yn cael eu rhedeg yn effeithlon
 • Cefnogi gweinyddiaeth ein gwaith sy’n seiliedig ar brosiectau ac is-grantiau
 • Trefnu a choladu cynigion ac adroddiadau ein partneriaid
 • Cynnal a chefnogi datblygiad cronfa ddata’r prosiect
 • Cefnogi’r Gweinyddwr Cyllid i reoli cyllid y prosiect yn effeithlon
 • Trefnu a phrosesu’r treuliau ac anfonebau sy’n dod i mewn.
 • Darparu cefnogaeth ar gyfer recriwtio staff.
 • Cefnogi tîm O’r Mynydd i’r Môr gydag arbenigedd gweinyddol ar amrywiaeth eang o brosiectau
 • Darparu cymorth logistaidd ar gyfer teithio gan staff, digwyddiadau a chyfarfodydd y bwrdd
 • Darparu cefnogaeth weinyddol i gyfarfodydd a gweithdai
 • Unrhyw dasgau rhesymol eraill sydd o fewn y cylch gwaith a’r set sgiliau

Manyleb y Person

Sgiliau

Hanfodol 

 • Sgiliau trefniadol neilltuol, gan amlygu’r gallu i reoli’ch amser a llwyth gwaith eich hun, pennu blaenoriaethau, dirprwyo’n effeithlon a hunan-gymhelliad.
 • Sgiliau cryf o ran gweinyddu prosiectau a grantiau
 • Sgiliau ariannol – profiad o ddarparu cymorth eang ar gyfer gweinyddiaeth ariannol.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a sgiliau rhifyddol da a’r gallu i reoli gohebiaeth at safon uchel
 • Sgiliau da o ran datrys problemau TG – gallu rhedeg swyddfa a cheisio cymorth technegol pan fydd angen
 • Sgiliau cyfrifiadurol medrus a gwybodaeth drylwyr o feddalwedd berthnasol
 • Y gallu i reoli gwybodaeth gyfrinachol a sensitif yn briodol

Dymunol 

 • Sgiliau casglu a monitro gwybodaeth
 • Sgiliau dadansoddi problemau a’u datrys

Gwybodaeth a Phrofiad

Hanfodol 

 • Profiad eang o swyddogaethau gweinyddol, yn enwedig mewn sefydliad bach
 • Profiad o reoli manylion logistaidd – ar gyfer digwyddiadau, teithio gan staff a chalendrau.
 • Profiad o weinyddu grantiau a pharatoi adroddiadau
 • Profiad o weithio ar-lein e.e. gyda GSuite, yn ogystal â chefndir gyda data/meddalwedd ariannol e.e. Xero
 • Profiad gweinyddol blaenorol sylweddol, gan gefnogi tîm amrywiol, cymhwysedd TG yn MS Office, yn enwedig Word, Excel ac Outlook, rheoli cronfeydd data
 • Profiad o drefnu digwyddiadau a chyfarfodydd
 • Gwybodaeth am arferion a gweithdrefnau gweinyddol swyddfa safonol, gan gynnwys AD
 • Gwybodaeth o’r Gymraeg a/neu ymrwymiad iddi

Dymunol

 • Profiad o feddalwedd rheoli data/systemau CRM
 • Profiad o ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer recriwtio
 • Fel arfer o leiaf 3 blynedd o brofiad o ddarparu cymorth ar lefel uchel
 • Gradd Baglor yn fantais.

Ymddygiad

 Hanfodol 

 • Llawn cyffro i weithio mewn tîm bach lle bydd pawb yn gwisgo amryw o hetiau a bydd pob diwrnod yn wahanol
 • Canolbwyntio ar ganfod datrysiadau.
 • Rhoi sylw i fanylion a chywirdeb.
 • Meithrin cysylltiadau personol a sefydliadol cadarnhaol.
 • Gallu gweithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun, gyda hyblygrwydd ac yn gydweithredol fel rhan o dîm
 • Yn rhagorol wrth feithrin cysylltiadau ar draws y prosiect cyfan.
 • Bod yn arloesol a chreadigol ac addasu i anghenion newidiol y prosiect. Gallu creu a chyflwyno syniadau newydd sy’n hybu nodau’r prosiect wrth ymgysylltu â phobl.
 • Bod â synnwyr cyfeiriad clir ac yn hyderus drwy wneud y peth iawn ar yr amser iawn

Dymunol

 • Awyddus iawn i wneud gwahaniaeth sy’n gadael i bobl a natur ffynnu.

Arall

Hanfodol 

 • Bod yn fodlon gweithio y tu allan i oriau swyddfa/dros y penwythnos ar adegau (anaml)
 • Hawl i weithio yn y DU

Dymunol

 • Byw yn ardal y prosiect

Telerau ac amodau

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £22,000 i £25,000 (FTE) gan ddibynnu ar brofiad, ynghyd â buddion safonol Dad-ddofi Prydain (e.e. 25 diwrnod o wyliau)

Llinellau Adrodd: Cyfarwydd y Prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw rheolwr llinell deiliad y swydd ac wrthi y bydd yn adrodd.

Cyfrifoldeb Cyllidebol: Goruchwylio holl gyllid y prosiect gyda chyfrifoldeb cyllidebol am gyllid dyranedig Dad-ddofi Prydain

Dyddiad  dechrau: Cyn gynted ag y bo modd /Haf 2019

Contract: Wythnos waith 21 awr a all ofyn gweithio ambell gyda’r nos neu benwythnos pan fydd angen mynychu cyfarfodydd allanol er na fydd hyn yn digwydd yn aml. Cyfnod prawf cychwynnol hyd at chwe mis. Ystyrir amodau gwaith hyblyg.

Dylai pob ymgeisydd fod yn ymwybodol nad oes ond cyllid cychwynnol hyd at 5 mlynedd ar gyfer y swydd.

Lleoliad: Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth.

Y Gymraeg: Cynigir gwersi Cymraeg i unrhyw ymgeisydd nad yw’n rhugl yn yr iaith a disgwylir iddo dderbyn yr hyfforddiant yma. Siaredir y Gymraeg gan ganran sylweddol o’r boblogaeth leol felly mae gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig iawn i bawb yn nhîm O’r Mynydd i’r Môr.

Cydraddoldeb mewn cyflogaeth: Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer a’u dethol yn ôl eu haddasrwydd i’r swydd heb ystyried nac oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd, hil, crefydd neu gredo, rhyw na chyfeiriadedd rhywiol.

Os hoffech wybodaeth bellach neu siarad â rhywun ynglŷn â’r rôl hon, cysylltwch â Melanie Newton, Cyfarwyddwr y Prosiect, gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru

Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned i’r Prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Dyddiad cau:
dydd Gwener 10 Mai 2019

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned a all ddod â brwdfrydedd, profiad o drefnu yn y gymuned a dealltwriaeth gref o’r gymuned leol i’r prosiect. Bydd sgiliau cyfathrebu cryf gynnoch chi a byddwch yn dod ag ymagwedd gydweithredol i’ch gwaith ynghyd â sensitifrwydd i’r diwylliant a chyd-destun lleol.

Prosiect partneriaeth newydd arloesol a chyffrous yw O’r Mynydd i’r Môr a gyflwynir gan Dad-ddofi Prydain (Rewilding Britain), Coed Cadw, yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, y Gymdeithas Cadwraeth Forol, ecodyfi, Coetir Anian, WWF, Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid a Phen Llŷn a’r Sarnau. Nod y prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw bod yr un cyntaf ym Mhrydain i sefydlu ecosystem ddeinamig o ben y mynyddoedd i’r môr. Yn y pen draw bydd hyn yn gweld adfer clytwaith o gynefinoedd dros o leiaf 10,000 ha o dir a 28,400 ha o’r môr o ben Pumlumon – y pwynt uchaf yng nghanolbarth Cymru – i lawr drwy gymoedd coediog i aber afon Dyfi ac allan i Fae Ceredigion. Bydd yr ecosystemau ffyniannus a ddaw i’r fei yn cefnogi mentrau seiliedig ar natur sy’n cynnig dewisiadau economaidd cydnerth i gymunedau lleol.

Mae gweledigaeth ar y raddfa yma’n gofyn ymdrech gydgysylltiedig rhwng tirfeddianwyr, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, busnesau ac arbenigwyr perthnasol. Y bobl sydd wedi byw a gweithio ar y tir a’r môr yng nghanolbarth Cymru yw’r bobl sy’n ei nabod orau. Bydd pobl leol – stiwardiaid y tir a’r môr a’r gymuned ehangach – yn chwarae rhan annatod wrth siapio a chydgynllunio’r prosiect.

Mae’r rôl yma wedi’i lleoli yn ardal y prosiect ac yn gofyn ymrwymiad llawn-amser ond rydym yn agored i ystyried trefniadau gwaith hyblyg gan gynnwys rhannu’r swydd ac oriau gostyngedig neu hyblyg. Byddwch yn adrodd wrth Gyfarwyddwr y Prosiect. Anfonwch eich CV, eich rhesymau am wneud cais am y swydd a lle yn eich tyb chi y mae’ch set sgiliau’n cyfateb i’n meini prawf hanfodol a dymunol fel a restrir isod i sywddi@ormynyddirmor.cymru

Dyddiad cau: dydd Gwener 10 Mai 2019

Dyddiad a lleoliad y cyfweliad: Dydd Mercher, 12fed o Fehefin 2019, Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth

Prif Ddiben y Swydd

Arwain gweithgareddau’r prosiect i ymgysylltu â’r gymuned ac ymestyn allan at bobl, cymunedau a rhanddeiliaid yn ardal O’r Mynydd i’r Môr gan wrando arnynt ac ymgysylltu â nhw wrth siapio a chydgynllunio’r ffordd y mae’r prosiect yn datblygu i sicrhau dyfodol hunangynhaliol iddo.

Datblygu a chyflwyno strategaeth ymgysylltu â’r gymuned.

Ennill cefnogaeth leol helaeth i’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr, yn enwedig ymhlith partïon â diddordeb sy’n allweddol i lwyddiant y prosiect.

Galluogi datblygu partneriaethau i gefnogi twf diwylliannol ac economaidd yn yr ardal.

Prif Gyfrifoldebau a Thasgau

 • Datblygu, arwain a chyflwyno gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned ar draws ardal y prosiect ar y cyd â phartneriaid y prosiect
 • Meithrin perthynas effeithiol ac ymddiriedaeth gyda phobl, cymunedau a grwpiau rhanddeiliaid.
 • Dod â phobl at ei gilydd i ystyried cyd-bwrpas gan fynd ati i’w cael i gymryd rhan wrth siapio a chydgynllunio’r prosiect
 • Sicrhau bod ymgysylltu â’r gymuned a buddion cymunedol yn rhan annatod o ddatblygiad y prosiect.
 • Paratoi cynnwys a hwyluso cyfarfodydd a gweithdai cymunedol yn ardal y prosiect – naill ai’n unigol, gyda thîm y prosiect neu sefydliadau partner
 • Cadw trywydd ar a sicrhau cydlyniad rhwng yr holl weithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a gynhelir ar draws partneriaeth y prosiect.
 • Cefnogi casglu a chyhoeddi deunyddiau cyfathrebu (fideos, straeon o ddiddordeb i bobl) a chyfrannu at adrodd am y prosiect.

Manyleb y Person

Sgiliau

Hanfodol 

 • O leiaf 3 blynedd o brofiad o weithio ar ymgysylltu â’r gymuned, meithrin cysylltiadau a phartneriaethau a hwyluso gweithdai
 • Sgiliau rhagorol o ran cydlynu, cyfathrebu a hwyluso yn y gymuned
 • Y gallu i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch creadigrwydd i gyfathrebu â chymunedau a’u hysgogi
 • Sgiliau rhyngbersonol a dylanwadu profedig: y gallu i bontio rhwng amrywiaeth eang o werthoedd o gynhyrchu anifeiliaid i adfer y dirwedd. Y gallu i ddangos cysylltiad â rhanddeiliaid sy’n coleddu gwahanol werthoedd a disgwyliadau.
 • Sgiliau gwych o ran trefnu a rheoli amser, y gallu i amldasgio ac ymdopi â phwysau.
 • Sgiliau cyfrifiadurol (bod yn gyfarwydd â Microsoft Word, Excel)
 • Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg

Dymunol 

 • Sgiliau dadansoddi problemau a’u datrys
 • Deall materion GDPR mewn perthynas â rheoli data rhanddeiliaid

Gwybodaeth a Phrofiad

Hanfodol 

 • Profiad o ddatblygu, ysgogi a rheoli rhanddeiliaid.
 • Profiad personol o weithio gyda chymunedau
 • Dealltwriaeth dda o faterion amgylcheddol, economaidd, diwylliannol a defnydd tir sy’n wynebu cymunedau yng Nghymru
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o arferion arweinyddiaeth a llywodraethu a sbardunir gan y gymuned
 • Dealltwriaeth a phrofiad o ddulliau cyfranogol o ymgysylltu â’r gymuned ymunol

 Dymunol 

 • Profiad o gael gwirfoddolwyr lleol i gyfranogi o brosiectau cymunedol
 • Adnabyddiaeth dda o ardal y prosiect
 • Cysylltiadau rhwydweithio da naill ai’n lleol neu ar lefel Cymru’n genedlaethol
 • Gwybodaeth am ecoleg a rheoli tir
 • Gwybodaeth am y system cymorthdaliadau amaeth

Ymddygiad

 Hanfodol 

 • Llawn cyffro i weithio mewn tîm bach lle bydd pawb yn gwisgo amryw o hetiau a bydd pob diwrnod yn wahanol
 • Awyddus iawn i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau a galluogi eraill i wneud yr un fath.
 • Parchu a gweld gwerth mewn amrywiaeth
 • Gallu gweithio ar eich pen a’ch pastwn eich hun, gyda hyblygrwydd ac yn gydweithredol fel rhan o dî
 • Canolbwyntio ar ganfod datrysiadau.
 • Meithrin cysylltiadau personol a sefydliadol cadarnhaol.
 • Yn rhagorol wrth feithrin cysylltiadau ar draws y prosiect cyfan.
 • Bod yn arloesol a chreadigol ac addasu i anghenion newidiol y prosiect. Gallu creu a chyflwyno syniadau newydd sy’n hybu nodau’r prosiect wrth ymgysylltu â phobl. 
 • Bod â synnwyr cyfeiriad clir ac yn hyderus drwy wneud y peth iawn ar yr amser iawn

Dymunol

 • Agwedd hyblyg yn eich gwaith er mwyn rheoli blaenoriaethau lluosog

Arall

Hanfodol 

 • Bod yn fodlon gweithio y tu allan i oriau swyddfa/dros y penwythnos ar adegau
 • Hawl i weithio yn y DU

Dymunol

 • Byw yn ardal y prosiect

Telerau ac amodau

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £26,000 i £29,000 (FTE) gan ddibynnu ar brofiad, ynghyd â buddion safonol Dad-ddofi Prydain (e.e. 25 diwrnod o wyliau)

Llinellau Adrodd: Cyfarwydd y Prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw rheolwr llinell deiliad y swydd ac wrthi y bydd yn adrodd.

Dyddiad  dechrau: Cyn gynted ag y bo modd /Haf 2019

Contract: Wythnos waith 35 awr a all ofyn gweithio ambell gyda’r nos neu benwythnos pan fydd angen mynychu cyfarfodydd allanol. Cyfnod prawf cychwynnol hyd at chwe mis. Ystyrir trefniadau gwaith hyblyg gan gynnwys rhannu’r swydd ac oriau gostyngedig neu hyblyg. Fe’ch cyflogir gan Dad-ddofi Prydain ar ran Partneriaeth y Prosiect.

Dylai pob ymgeisydd fod yn ymwybodol nad oes ond cyllid cychwynnol hyd at fis Rhagfyr 2023 ar gyfer y swydd.

Lleoliad: Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth. Bydd gofyn i chi deithio’n rheolaidd ledled ardal y prosiect, drwy Gymru a’r DU benbaladr fel rhan o’ch rôl, felly, bydd angen i chi fod â thrwydded yrru gyflawn lân a mynediad i gerbyd y mae’n rhaid ei gynnal a’i gadw a’i yswirio at ddefnydd busnes.

Y Gymraeg: Cynigir gwersi Cymraeg i unrhyw ymgeisydd nad yw’n rhugl yn yr iaith a disgwylir iddo dderbyn yr hyfforddiant yma. Siaredir y Gymraeg gan ganran sylweddol o’r boblogaeth leol felly mae gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig iawn i bawb yn nhîm O’r Mynydd i’r Môr.

Cydraddoldeb mewn cyflogaeth: Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer a’u dethol yn ôl eu haddasrwydd i’r swydd heb ystyried nac oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd, hil, crefydd neu gredo, rhyw na chyfeiriadedd rhywiol.

Os hoffech wybodaeth bellach neu siarad â rhywun ynglŷn â’r rôl hon, cysylltwch â Melanie Newton, Cyfarwyddwr y Prosiect, info@summit2sea.wales

Rheolwr Cyfathrebu i’r Prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Dyddiad cau:
dydd Gwener 10 Mai 2019

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n sicrhau bod gan O’r Mynydd i’r Môr strategaeth gyfathrebu a rennir sy’n cael ei deall a’i dilyn gan dîm y prosiect ac sy’n darparu ymagwedd gydgysylltiedig ar draws gwahanol gyfryngau.<br /> Ef/hi fydd yn arwain wrth adrodd stori’r prosiect a helpu cynulleidfa eang o randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned i ddeall mwy am nodau ac egwyddorion O’r Mynydd i’r Môr.

Prosiect partneriaeth newydd arloesol a chyffrous yw O’r Mynydd i’r Môr a gyflwynir gan Dad-ddofi Prydain (Rewilding Britain), Coed Cadw, yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, y Gymdeithas Cadwraeth Forol, ecodyfi, Coetir Anian, WWF, Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid a Phen Llŷn a’r Sarnau. Nod y prosiect O’r Mynydd i’r Môr yw bod yr un cyntaf ym Mhrydain i sefydlu ecosystem ddeinamig o ben y mynyddoedd i’r môr. Yn y pen draw bydd hyn yn gweld adfer clytwaith o gynefinoedd dros o leiaf 10,000 ha o dir a 28,400 ha o’r môr o ben Pumlumon – y pwynt uchaf yng nghanolbarth Cymru – i lawr drwy gymoedd coediog i aber afon Dyfi ac allan i Fae Ceredigion. Bydd yr ecosystemau ffyniannus a ddaw i’r fei yn cefnogi mentrau seiliedig ar natur sy’n cynnig dewisiadau economaidd cydnerth i gymunedau lleol.

Mae gweledigaeth ar y raddfa yma’n gofyn ymdrech gydgysylltiedig rhwng tirfeddianwyr, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, busnesau ac arbenigwyr perthnasol. Y bobl sydd wedi byw a gweithio ar y tir a’r môr yng nghanolbarth Cymru yw’r bobl sy’n ei nabod orau. Bydd pobl leol – stiwardiaid y tir a’r môr a’r gymuned ehangach – yn chwarae rhan annatod wrth siapio a chydgynllunio’r prosiect.

Byddwch yn adrodd wrth Gyfarwyddwr y Prosiect. Anfonwch eich CV, eich rhesymau am wneud cais am y swydd a lle yn eich tyb chi y mae’ch set sgiliau’n cyfateb i’n meini prawf hanfodol a dymunol fel a restrir isod i swyddi@ormynyddirmor.cymru

Dyddiad cau: Dydd Gwener 10 Mai 2019

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth, 11fed o Fehefin 2019, Y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth

Crynodeb o’r rôl

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n sicrhau bod gan O’r Mynydd i’r Môr strategaeth gyfathrebu a rennir sy’n cael ei deall a’i dilyn gan dîm y prosiect ac sy’n darparu ymagwedd gydgysylltiedig ar draws gwahanol gyfryngau.

Ef/hi fydd yn arwain wrth adrodd stori’r prosiect a helpu cynulleidfa eang o randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned i ddeall mwy am nodau ac egwyddorion O’r Mynydd i’r Môr.

Cyfrifoldebau penodol

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n arwain ac yn darparu cyfathrebu hollol ddwyieithog ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr, gan ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, y cyfryngau a gwneuthurwyr polisi ac addasu cyfathrebu i’r gwahanol sectorau a chynulleidfaoedd yn unol â’r strategaeth gyfathrebu.

Bydd yn gyfrifol am gyflwyno’r cyfathrebu beunyddiol gan gynnwys:

 • Cyfleu negeseuon cyson i gynulleidfaoedd allweddol am y prosiect.
 • Datblygu a chyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu ar- ac all-lein gyda’r nod o gyrraedd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn ardal arfaethedig y prosiect O’r Mynydd i’r Môr.
 • Dewis yr offer iawn i gyfathrebu â chynulleidfaoedd allweddol gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth yn sail i’ch penderfyniadau
 • Ysgrifennu a golygu deunyddiau cyfathrebu ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned
  • Ysgrifennu a golygu cylchlythyr y prosiect (ar-lein / print)
  • Golygu ar y we a chyhoeddi postiadau blog gan dîm y prosiect
  • Ymchwilio ac ysgrifennu astudiaethau achos ac adroddiadau
  • Casglu a rhannu adborth o ddigwyddiadau cymunedol a chyfathrebu sy’n ymwneud ag ymgysylltu
  • Comisiynu cynnwys creadigol gan drydydd partïon
 • Chi fydd y man cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan y wasg sy’n ymwneud â’r prosiect a chi fydd â’r prif gyfrifoldeb am sicrhau bod cwestiynau’n cael eu hateb a bod gwybodaeth yn cael ei rhannu lle bo’n briodol (gyda chymorth gan dîm cyfathrebu Dad-ddofi Prydain).
 • Sicrhau bod O’r Mynydd i’r Môr yn cael ei ddeall gan y cyfryngau a bod y cyfryngau â diddordeb mewn cyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd mewn ffordd sy’n eu hysbysu ac yn eu haddysgu am ddiben ac egwyddorion y prosiect, h.y. datganiadau i’r wasg, galwadau am ffotograffau a chyfweliadau fel bo’n briodol.
 • Trefnu i aelodau o’r prosiect gyfranogi o weithgarwch y cyfryngau lle bo’n briodol.
 • Rheoli ymholiadau am ffilmio a ffotograffiaeth a mewnbwn i unrhyw gyfleoedd i wneud rhaglenni.

Profiad a chymhwysedd i wneud y swydd hon

 • Profiad blaenorol o arwain, rheoli a chyflwyno ystod gyflawn o weithgareddau cyfathrebu.
 • Yn gyfforddus ac yn effeithiol wrth weithio mewn partneriaeth â thîm cyfathrebu, partneriaid prosiect a rhanddeiliaid ehangach Dad-ddofi Prydain.
 • Bod â’r gallu i ddefnyddio’ch sgiliau cyfathrebu i gyfrannu’n sylweddol i lwyddiant strategaeth.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys y gallu i weithio’n llwyddiannus gyda’r cyfryngau Cymraeg.
 • Sylw trylwyr iawn i fanylder yn y ddwy iaith.
 • Y gallu i greu a chyflwyno cynllun cynnwys gyda chefnogaeth gan eraill fel bo angen.
 • Profiad o ddatblygu a sicrhau cyfathrebu sy’n wirioneddol ragorol ac sy’n helpu i wneud i randdeiliaid deimlo’n gysylltiedig â’r prosiect.
 • Profiad o ddatblygu gwahanol ddeunyddiau cyfathrebu ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd; er enghraifft, o wahoddiadau i gyfarfodydd cymunedol i friffio ar bolisi ar gyfer gweinidogion y llywodraeth.
 • Diddordeb mewn a rhywfaint o ddealltwriaeth o faterion amaethyddol, amgylcheddol ac ecolegol yng nghanolbarth Cymru.
 • Y gallu i ddatblygu ac addasu negeseua technegol a gwyddonol i’r cyhoedd a rhai nad ydynt yn arbenigwyr.
 • Y gallu i gynllunio gweithgareddau gwaith, gan adolygu a blaenoriaethu fel bo angen, i gyrraedd safonau uchel a bodloni dyddiadau cau.
 • Y gallu i roi arweinyddiaeth, cyngor a chanllawiau effeithiol a defnyddiol i eraill yn eu gwaith cyfathrebu.
 • Y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm i hyrwyddo a chyflwyno digwyddiadau llwyddiannus.

Telerau ac Amodau

Cyflog: Cynigir y rôl hon fel contract llawrydd am flwyddyn i ddechrau ar £18,000 y flwyddyn am 3 diwrnod yr wythnos. Teithio: bydd y rôl hon yn gofyn teithio achlysurol ledled Cymru ac ambell waith yn y DU, gan gynnwys aros dros nos. Ffefrir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; pan na fydd hyn yn gyfleus, caiff staff ddefnyddio eu cerbyd eu hunain. Y gyfradd ar hyn o bryd yw 45c y filltir.

Llinellau Adrodd: Bydd deiliad y swydd yn adrodd wrth Gyfarwyddwr y Prosiect O’r Mynydd i’r Môr.

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd/Haf 2019

Contract: 3 diwrnod yr wythnos/oriau cyfwerth. Contract cychwynnol am 1 flwyddyn gyda’r posibilrwydd o’i estyn.

Lleoliad: Hyblyg. Mae tîm O’r Mynydd i’r Môr wedi’i leoli yn y Ganolfan Goedwigaeth, Parc Eco Dyfi, Machynlleth.

Y Gymraeg: Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad y Gymraeg yn rhugl yn hanfodol i’r rôl yma.

Cydraddoldeb mewn cyflogaeth: Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer a’u dethol yn ôl eu haddasrwydd i’r swydd heb ystyried nac oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd, hil, crefydd neu gredo, rhyw na chyfeiriadedd rhywiol.

Os hoffech wybodaeth bellach neu siarad â rhywun ynglŷn â’r rôl hon, cysylltwch â Melanie Newton, Cyfarwyddwr y Prosiect, gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru  

Swyddi gyda’n partneriaid

Dad-ddofi Prydain – Disgrifiad Swydd Ymddiriedolwr

Dyddiad cau:
29 Ebrill 2019, 5yp

Rydym yn chwilio am ddau ymddiriedolwr ychwanegol a fydd yn atgyfnerthu’r bwrdd drwy eu profiad o lywodraethu, eu medrau a’u safbwyntiau amrywiol a’u brwdfrydedd dros ddad-ddofi.<br />